.. Loading ..

Các biểu mẫu mở tài khoản

Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức vui lòng tải các biểu mẫu dưới đây theo nhu cầu.

Công bố rủi ro và cam kết của Nhà đầu tư

Công bố rủi ro và cam kết của Nhà đầu tư

Dành cho Nhà đầu tư Quỹ ODAIF và OCHF:

Biểu mẫu mở tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp

Biểu mẫu mở tài khoản dành cho khách hàng cá nhân

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống giao dịch trực tuyến OCAM:

Hướng dẫn sử dụng tài khoản OCAM

Hướng dẫn thực hiện giao dịch trực tuyến qua OCAM

Biểu mẫu đặt lệnh mua/bán/chuyển đổi

Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức vui lòng tải các biểu mẫu dưới đây theo nhu cầu.

Dành cho Nhà đầu tư Quỹ ODAIF và OCHF:

Lệnh bán Chứng chỉ quỹ

Lệnh mua Chứng chỉ quỹ

Lệnh chuyển đổi Chứng chỉ quỹ

Phiếu yêu cầu hủy lệnh hoặc thay đổi thông tin

Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức vui lòng tải các biểu mẫu dưới đây theo nhu cầu.

Dành cho Nhà đầu tư Quỹ ODAIF và OCHF:

Phiếu thay đổi thông tin

Phiếu yêu cầu hoàn tiền

Phiếu yêu cầu hủy lệnh